PRAVIDLÁ ÚČASTI NA HRÁCH A PRE ÚČASŤ NA PODUJATIACH VON.GOESCAPE.SK (ĎALEJ LEN „PRAVIDLÁ“).

Uistite sa, že ste si pred zakúpením vonkajšej únikovej hry/ účasťou na vonkajšej únikovej hre (ďalej len „zážitok“) podrobne prečítali tieto Pravidlá a všetkým právam a povinnostiam z nich vyplývajúcim porozumeli, ako aj rizikám vyplývajúcim z účasti na zážitku a tieto starostlivo zvážili. Zakúpením zážitku/ účasťou na zážitku jednoznačne a nespochybniteľne vyjadrujete vôľu sa Pravidlami riadiť a akceptujete všetky dôsledky ich prípadného porušenia.

A.) INDIVIDUÁLNE HRY

Zakúpenie hry

 1. V prípade, že v plnom rozsahu a bez výhrad akceptujete Pravidlá, môžete si na web stránke von.goescape.sk (ďalej len „Stránka“) kúpiť hru. Hra (voucher ku hre) Vám bude doručená na Vami zadaný e-mail po uhradení ceny za hru. Je vo Vašom záujme skontrolovať, či ste e-mailovú adresu zadali správne, v prípade nesprávne zadanej adresy prevádzkovateľ von.GoEscape.sk nijako nezodpovedá za zneužitie (napríklad použitie niekým iným) zakúpeného voucheru.
 2. Hru je možnú kúpiť aj priestoroch GoEscape.sk, cenu je možné uhradiť metódou VIAMO, alebo v hotovosti.
 3. Zaslanie voucheru sa snažíme realizovať obratom, ak chcete proces urýchliť, pošlite nám prosím doklad o zrealizovaní bankového prevodu. Voucher odosielame najneskôr 14 dní od pripísania platby na náš účet.
 4. Pri platbe sami zodpovedáte za úplnosť a správnosť Vami zadávaných údajov. Za všetky neštandardné situácia a ich následky vzniknuté z titulu zle zadaných/ nesprávne/ nepravdivo/ neúplne poskytnutých údajov zodpovedá záujemca/ účastník. Prevádzkovateľ von.GoEscape.sk za ne nenesie žiadnu zodpovednosť a ak mu spôsobia dodatočné náklady/ záťaž, má právo na ich úplnú úhradu a to aj započítaním voči platbe za hru,

Hra

 1. Hráči hrajú hru po jej aktivácii na mieste hrania hry. Miesto hrania hry je vždy pri hre uvedené. Ak hráč aktivuje hru na inom mieste, nedostaví sa v časovom okne na miesto hrania hry a z tohto dôvodu hru nemôže odohrať, činí tak na svoje riziko a nemá nárok na žiadnu náhradu či kompenzáciu.
 2. Hráč môže zakúpenú hru aktivovať kedykoľvek počas doby uvedenej pri hre (spravidla 6 mesiacov). Pre aktiváciu hry je potrebné mať aktívne dátové pripojenie, pre ďalší priebeh hry to už potrebné byť nemusí – závisí od konkrétnej hry.
 3. Vonkajšie únikové hry GoEscape.sk sa hrajú na verejných priestranstvách (park, mesto, ZOO, múzeá, …) preto sú hráči povinní správať sa podľa noriem platných pre konkrétne miesto hry.
 4. Prevádzkovateľ iba poskytuje aplikáciu pre hru, hru samotnú nijako neorganizuje ani nezabezpečuje. Za prípadnú stratu/ poškodenie/ odcudzenie majetku hráčov pri hre prevádzkovateľ ani jeho personál nijakým spôsobom nezodpovedajú.
 5. Neprezrádzajtespôsob vyriešenia úloh, návody ani pomôcky k vyriešeniu úloh. Doprajte aj ostatným účastníkom zážitok z riešenia úloh a radosť zo svojich vlastných úspechov.
 6. Hry sa hráč zúčastňuje NA VLASTNÉ RIZIKO.
 7. Je zodpovednosťou každého hráča aby sa správal tak, aby neohrozil ako svoje zdravie tak ani zdravie nikoho iného. Hráč túto skutočnosť plne akceptuje a hry sa zúčastní iba po zrelom zvážení všetkých možných rizík, činí tak z vlastnej vôle, slobodne, a je si vedomý, že za akékoľvek ujmy (či už majetkové, alebo na zdraví či živote) je si plne zodpovedný sám, preto sám musí svoje správanie kontrolovať a prijímať príslušné rozhodnutia. Poskytovateľ hry neberie za ne žiadnu zodpovednosť, iba poskytije hráčom aplikáciu pre hranie hry.
 8. Naše hry starostlivo testujeme, nie je však možné garantovať 100% bezproblémovú funkčnosť na akomkoľvek zariadení s akýmkoľvek nastavením a nainštalovanými akýmikoľvek aplikáciami. Poskytovateľ hry teda nezodpovedá za výpadky, poruchy či úplnú nemožnosť odohrať hru či už celú, prípadne nejakej jej časti na zariadení (mobile/ tablete) hráča a hráčovi z tohto titulu nevzniká žiaden nárok na kompenzáciu či náhradu. Ak sa chcete tomuto riziku vyhnúť, radi Vám za úhradu zapožičiame zariadenie, na ktorom bola hra otestovaná.

Ostatné ustanovenia

 1. Hráč berie na vedomie, že počas jeho účasti na hre môžu byť vyhotovované fotografie či videozáznam, ktoré môžu byť využívané na interné účely prevádzkovateľa ako aj verejnú propagáciu a prezentáciu jeho aktivít. Účastník je s týmto faktom stotožnený, vyrovnaný a nemá voči tomu žiadne námietky.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny týchto Pravidiel, návštevník je povinný registrovať tieto zmeny na web stránke goescape.sk.
 3. Ostatné informácie získate na web stránke www.von.goescape.sk, riešenie sťažností na kontaktoch na stránke uvedených.

b) TEAMBUILDINGY/ EVENTY/ ORGANIZOVaNÉ AKCIE

 Zakúpenie účasti na zážitok, rezervácia termínu

Platia všetky relevantné ustanovenia predchádzajúcej čati, avšak navyše platí:

 1. Úhrada za rezervovaný termín musí byť pripísaná na účet von.GoEscape.sk najneskôr 2 pracovné dni pred absolvovaním zážitku (ak sa s prevádzkovateľom výslovne a preukázateľne nedohodnete inak), inak bude rezervácia termínu zrušená. V prípade neskoršieho pripísania platby na účet máte nárok na rezerváciu nového termínu podľa aktuálnej dostupnosti, nie je nárok na vrátenie platby.
 2. Zmena už zarezervovaného termínu je možná najneskôr 2 pracovné dni pred rezervovaným termínom, neskôr to prevádzkovateľ môže pripustiť, ak sú dôvody na zmenu skutočne vážne. Inak termín zostáva rezervovaný a jeho nevyužitím nevzniká nárok na vrátenie platby.
 3. Stornovanie rezervovaného termínu bez poplatku je možné najneskôr 1 týždeň pred rezervovaným termínom. V čase kratšom ako 1 týždeň a nepresahujúcom 2 pracovné dni pred rezervovaným termínom je storno poplatok 50% ceny/ poplatku, pri stornovaní menej ako 2 pracovné dni pred rezervovaným termínom je storno poplatok 100% ceny/ poplatku. Pri účasti menšieho počtu osôb než pre koľko bol pôvodne rezervovaný, neobsadené miesta prepadajú bez nároku na vrátenie pomernej časti platby.
 4. Pri rezervovaní termínu aj platbe sami zodpovedáte za úplnosť a správnosť Vami zadávaných údajov. Za všetky neštandardné situácia a ich následky vzniknuté z titulu zle zadaných/ nesprávne/ nepravdivo/ neúplne poskytnutých údajov zodpovedá záujemca/ účastník. Prevádzkovateľ GoEscape.sk za ne nenesie žiadnu zodpovednosť a ak mu spôsobia dodatočné náklady/ záťaž, má právo na ich úplnú úhradu a to aj započítaním voči platbe za rezerváciu termínu.

Účasť na zážitku

 1. V priestoroch hry je účastník povinný riadiť sa týmito Pravidlami, pokynmi inštruktora/ organizátora/ zástupcu GoEscape.sk/ game mastera (ďalej len „Inštruktor“) a zásadami slušného správania sa.
 2. Na hru je nutné dostaviť sa včas. Pri plánovaní hry zakomponujte do programu riziko dopravnej zápchy, čas na zaparkovanie/ presun zo zastávky, radšej si spravte určitú časovú rezervu (ideálne je dostaviť sa cca 10 min. vopred).
 3. Hru nie je možné „skúsiť stihnúť“ v kratšom čase. Vaša rezervácia v  prípade meškania prepadne bez možnosti vrátenia platby. 
 4. Ak je vonkajšia úniková hra GoEscape.sk súčasťou Vašej oslavy/ párty, prosím plánujte ju tak, aby drink nasledoval až po nej. Na vyriešenie úloh budete potrebovať triezvu myseľ a 100% mozgovej kapacity :-). Prosím zoberte na vedomie, že osobám pod vplyvom alkoholu/ návykových látok NEBUDE povolená účasť na hre a to bez nároku na náhradu termínu či vrátenie vstupného. Rozhodnutie prijíma náš personál. V tejto otázke sme naozaj striktní, pretože opak môže mať za následok poškodenie zariadenia, ujmu na Vašom zdraví, alebo na zdraví ostatných účastníkov a negatívne ovplyvniť dojem zo zážitku.
 5. Zážitku sa môže zúčastniť maximálne taký počet osôb, pre koľko bol zakúpený. Ak bol zakúpený pre menší počet osôb ako je kapacita zážitku, je možné dodatočné miesto dokúpiť. Termín nie je viazaný na konkrétne osoby.
 6. Neprezrádzajtespôsob vyriešenia úloh, návody ani pomôcky k vyriešeniu úloh. Doprajte aj ostatným účastníkom zážitok z riešenia úloh a radosť zo svojich vlastných úspechov.
 7. Nie je možné zúčastniť sa podujatia ak trpíte akoukoľvek infekčnou chorobou.
 8. Akéhokoľvek zážitku sa účastník zúčastňuje NA VLASTNÉ RIZIKO
 9. Poskytovateľ hry ani jeho personál v žiadnom prípade nevykonáva dohľad nad maloletými hráčmi.
 10. Účastníci zážitku spoločne a nerozdielne (solidárne) zodpovedajú za akúkoľvek škodu spôsobenú či už úmyselne, alebo náhodou na zariadení a vybavení GoEscape.sk a to v plnej výške, vrátane príslušenstva.
 11. Účastníci sú povinný dodržiavať zásady slušného správania sa, zdržať sa akékoľvek hrubého správania sa, prejavov nevraživosti voči iným účastníkom a organizátorom, dodržiavať pokyny a inštrukcie inštruktora. Účastník, ktorý sa prehreší voči spomenutým zásadám, či bude inak narúšať plynulý, pokojný a príjemný priebeh akcie, bude z ďalšej účasti okamžite vylúčený bez nároku na vrátenie uhradených poplatkov.

Ostatné ustanovenia

 1. V prípade porušenia Pravidiel účasti zo strany hráča si organizátor vyhradzuje právo na vyhostenie návštevníka bez nároku na vrátenie zaplatených poplatkov.

C) Cieľ

Cieľom týchto Pravidiel je zabezpečiť, aby Váš zážitok bol príjemný, splnil (vlastne predčil) všetky Vaše očakávania a aby ste sa k nám vždy radi vrátili.

Užite si svoju vonkajšiu únikovú hru naplno.

 

V Bratislave 31.5.2021